Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

STATYSTYKI - KOMENTARZ ZA I KWARTAŁ 2004 R.

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu za I kwartał 2004 r.

Do przygotowania załączonego zestawienia statystycznego, dotyczącego sytuacji na rynku leasingu w Polsce w I kwartale 2004 r., posłużyły dane przekazane do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych przez 32 firmy. Z zebranych danych wynika, iż łączna wartość netto środków trwałych (poza nieruchomościami) przekazanych w leasing w I kwartale 2004 roku przez wymienione w załączniku firmy wyniosła 2,44 mld zł. Biorąc pod uwagę fakt, że swoje wyniki za ten okres udostępniły wszystkie większe firmy leasingowe działające na rynku, można założyć, że szacunkowa, całkowita wartość netto ruchomych środków trwałych wyleasingowanych przez wszystkie działające na rynku firmy wyniosła w tym okresie ok. 2,53 mld zł. W porównaniu z I kwartałem 2003 roku, oznacza to szacunkowy wzrost o ok. 40%.

Dzięki leasingowi w I kwartale 2004 roku sfinansowano następujące zakupy inwestycyjne:

  • środków transportu drogowego za ok. 1 800 mln zł.;
  • (w tym samochodów osobowych za ok. 150 mln zł.);
  • maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 540 mln zł.;
  • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 55 mln zł.;
  • środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 35 mln zł.;
  • innych środków trwałych za ok. 100 mln zł.

W stosunku do struktury rynku w 2003 roku, nie nastąpiły żadne istotne zmiany. Nadal dominuje leasing pojazdów drogowych z ponad 70-procentowym udziałem w rynku.

Oceniając wyniki za I kwartał br. należy pamiętać jednak, że na decyzje klientów o leasingu pojazdów miała zapewne wpływ niejasna sytuacja związana z nową ustawą o podatku VAT, której przewidywane zapisy zwiększyły skłonność do leasingu tego asortymentu pod koniec 2003 roku. Z kolei wielu potencjalnych leasingobiorców czekało z decyzjami o ewentualnym leasingu pojazdów do momentu wyjaśnienia ostatecznej treści odpowiednich regulacji podatkowych, co nastąpiło dopiero w połowie marca, stąd firmy leasingowe odnotowały istotny wzrost zainteresowania leasingiem pojazdów w miesiącu kwietniu 2004 r., co zapewne znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach za II kwartał br.

W porównaniu z poprzednimi latami, nadal stosunkowo niski pozostaje udział maszyn i urządzeń w rynku leasingu (nieco ponad 20 procent).

W porównaniu z poprzednimi latami także udział komputerów i sprzętu biurowego w strukturze leasingu jest bardzo niski. Wskaźnik ten niezmiennie od pewnego czasu kształtuje się na poziomie ok. 2 procent.

Z uwagi na specyfikę biznesu na rynku leasingu nieruchomości, ocena tego fragmentu rynku leasingu po I kwartale nie ma sensu. Zauważyć jednak należy utrzymujący się stosunkowo niski udział tego rodzaju leasingu w jego ogólnym portfelu (np. w porównaniu do średniej UE gdzie leasing nieruchomości stanowi ok. 20 procent rynku leasingu).

Wyniki I kwartału wskazują, iż utrwala się trend dynamicznego rozwoju branży leasingowej, lecz z uwagi na zmianę istotnych regulacji podatkowych w trakcie tego roku, trudno jest porównywać wyniki I kwartału 2004 do wcześniejszych okresów.

Niewątpliwie jednak I kwartał 2004 zakończył się wysokim poziomem wartości środków oddanych w leasing ruchomości: 2,53 mld zł.