Kodeks etyki

My, członkowie ZPL za pośrednictwem naszych przedstawicieli, przyjmujemy poniższy Kodeks Etyki i Standardy Zawodowe Przedsiębiorcy Leasingowego oraz zobowiązujemy się przestrzegać zawartych w nim norm postępowania w działalności zawodowej.

KODEKS ETYKI I STANDARDY ZAWODOWE PRZEDSIĘBIORCY LEASINGOWEGO

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Zasady etyki Przedsiębiorcy Leasingowego wynikają z ogólnych norm moralnych i zasad współżycia społecznego.

2. Zasady etyki nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Przedsiębiorca Leasingowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm zawodowych i zasad współżycia społecznego.

2. Przedsiębiorca Leasingowy przy wykonywaniu czynności zawodowych zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie. Obejmuje to takie wszystkie osoby reprezentujące go lub prowadzące działalność leasingową na jego rzecz, bądź w jego imieniu.

§ 3.

Przedsiębiorca Leasingowy zobowiązany jest kierować się postanowieniami zawartymi w uchwałach organów ZPL, zwanego dalej ,,Związkiem'', oraz dobrymi obyczajami kupieckimi przyjętymi przez środowisko Przedsiębiorców Leasingowych.

TYTUŁ II

DZIAŁALNOŚĆ LEASINGOWA

§ 4.

Przedsiębiorca Leasingowy powinien prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa oraz w sposób nie powodujący powstania negatywnych skutków prawnych dla jego klientów, jak również w sposób rzetelny i z należytą starannością.

§ 5.

1. Przedsiębiorca Leasingowy obowiązany jest do dbałości o dobre imię swojej firmy.

2. Przedsiębiorca Leasingowy obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogłyby zaszkodzić jego dobrej opinii jako przedsiębiorstwa Leasingowego.

3. Postępowanie Przedsiębiorcy Leasingowego, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych stanowi naruszenie zasad etycznych.

§ 6.

1. Przedsiębiorcę Leasingowego Obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko czego dowiedział się on w związku z prowadzoną działalnością, a co mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich, a w szczególności klientów.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie, przy czym Przedsiębiorca Leasingowy może być zwolniony z tego obowiązku przez uprawniony organ lub za zgodą podmiotu, którego dotyczą informacje objęte tajemnicą zawodową.

3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę zawodową, jak również ich nabycie od osoby nieuprawnionej, w sposób naruszający interesy tej osoby stanowi naruszenie zasad etycznych określonych w Kodeksie.

§ 7.

1. W celu profesjonalnej obsługi klientów Przedsiębiorca leasingowy obowiązany jest do stałego doskonalenia wiedzy w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno-podatkowych oraz standardów zawodowych Przedsiębiorcy Leasingowego.

2. Umowy zawierane przez Przedsiębiorców Leasingowych z klientami powinny być formułowane jasno i powinny zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z zapisem obowiązków i odpowiedzialności stron umowy.

3. Przedsiębiorcę Leasingowego obowiązuje szczególna skrupulatność w rozliczeniach finansowych z klientem.

TYTUŁ III

WZAJEMNA KONKURENCJA I REKLAMA

§ 8.

Konkurowanie Przedsiębiorców Leasingowych na rynku usług leasingowych nie może wykraczać poza granice zakreślone przepisami prawa.

§ 9.

Przedsiębiorcę leasingowego obowiązuje zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami kupieckimi, a w szczególności w sposób niezgodny zasadami lojalności wobec innych Przedsiębiorców Leasingowych.

§ 10.

Przedsiębiorca Leasingowy obowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę w stosunku do innych Przedsiębiorstw leasingowych.

§ 11.

Sprzeczne z zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami kupieckimi jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o sobie lub innym Przedsiębiorcy Leasingowym.

§ 12.

1. Za naruszenie zasad etyki zawodowej uznaje się oznaczanie przedsiębiorstwa leasingowego w jakikolwiek sposób, powodujący wprowadzenie osób trzecich w błąd co do jego tożsamości i tym samym naruszający usprawiedliwione interesy innych Przedsiębiorców Leasingowych.

2. Naruszeniem zasad etyki zawodowej jest również pozyskiwanie klientów kosztem innych Przedsiębiorców Leasingowych w sposób naruszający dobre obyczaje kupieckie, nakłanianie klientów innych Przedsiębiorców Leasingowych do nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy a także nakłanianie pracowników i innych osób współpracujących z poszczególnymi Przedsiębiorcami Leasingowymi, do rozwiązania stosunku umownego w celu przejęcia takich osób.

§ 13.

Przedsiębiorca Leasingowy nie może podejmować jakichkolwiek działań mających na celu utrudnianie dostępu lub eliminowanie innych Przedsiębiorców z rynku usług leasingowych.

§ 14.

1. Reklamowanie własnych usług leasingowych nie powinno być dokonywane w sposób mogący wywołać negatywne wrażenie co do jakości usług oferowanych przez innych Przedsiębiorców Leasingowych.

2. Za naruszającą zasady etyczne uważa się w szczególności reklamę:

a. prowadzoną w sposób mogący uchybić godności pozostałych Przedsiębiorców Leasingowych lub innych osób trzecich,

b. wprowadzającą klientów w błąd i mogącą przez to wpłynąć na ich decyzje co do nabycia usługi leasingu,

c. porównującą poszczególne oferty różnych Przedsiębiorców Leasingowych, chyba że reklama taka spełnia wymogi dopuszczalności określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

TYTUŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 15.

Władze związku obowiązane są czuwać nad przestrzeganiem zasad etyki Przedsiębiorcy Leasingowego oraz dobrych obyczajów kupieckich przez wszystkich członków.

§ 16.

1. Przedsiębiorca Leasingowy obowiązany jest wykonywać czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Związku.

2. Osoba, której powierzona została funkcja we władzach Związku, obowiązana jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki wynikające z tych funkcji.

3. Osoba, która składa rezygnację z powierzonej jej funkcji obowiązana jest w odpowiedni sposób uzasadnić rezygnację.

§ 17.

Przedsiębiorcę Leasingowego obowiązuje lojalność wobec władz Związku.

§ 18.

Przedsiębiorca Leasingowy obowiązany jest współdziałać z władzami Związku w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zadaniami Związku oraz w sprawach przestrzegania zasad etyki przez jego członków.

§ 19.

1. Stosunki między Przedsiębiorcami Leasingowymi winny opierać się na wzajemnej lojalności i koleżeństwie.

2. Przedsiębiorstwa Leasingowe powinny udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z prowadzoną działalnością leasingową.

3. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez Przedsiębiorcę Leasingowego wobec osób trzecich negatywnej opinii o działalności zawodowej innego Przedsiębiorcy Leasingowego.

4. W razie sporu pomiędzy Przedsiębiorcami Leasingowymi powinni oni przede wszystkim podjąć próbę jego polubownego załatwienia z pomocą, lub przy udziale właściwych władz Związku.

TYTUŁ V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE ZASAD ETYCZNYCH

§ 21.

1. W przypadku prowadzenia przez Przedsiębiorcę Leasingowego działalności leasingowej w sposób sprzeczny z zasadami etycznymi lub dobrymi obyczajami kupieckimi, Walne Zebranie Związku na wniosek Komitetu Wykonawczego Związku przyjęty przez Komitet zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Związku, może podjąć uchwałę o udzieleniu Przedsiębiorcy Leasingowemu upomnienia lub nagany.

2. W wypadkach szczególnie ciężkiego uchybienia zasadom etyki i dobrym obyczajom kupieckim lub też uporczywego naruszania obowiązków członka Związku, Walne Zebranie na wniosek Komitetu Wykonawczego Związku, przyjęty na zasadach określonych w ust.1, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ członków, może wykluczyć danego Przedsiębiorcę Leasingowego ze Związku.

TYTUŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

Kodeks niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia uchwalenia przez Walne Zebranie Związku.