O Leasingu

Leasing to:

  • nabycie rzeczy przez finansującego (leasingodawcę) od określonego zbywcy (dostawcy)
  • oddanie jej korzystającemu (leasingobiorcy) za wynagrodzeniem do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony (Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny)

Przedmiot leasingu:

środki trwałe (ruchomości i nieruchomości)

grunty lub prawo wiecznego użytkowania gruntów

(Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)

(Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

(Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny)

Pojęcie i istota leasingu

Leasing stanowi przede wszystkim formę finansowania inwestycji, skupiającą w sobie zarówno cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Z jednej strony, korzystającemu przysługuje prawo do używania towarów nie będących jego własnością, z drugiej natomiast korzystający dokonując płatności za używanie przedmiotu leasingu spłaca jednocześnie jego wartość.

Rodzaje leasingu w obrocie gospodarczym

Najbardziej powszechnym sposobem podziału umów leasingu jest podział na leasing operacyjny i finansowy.

Leasing operacyjny

Cecha podstawowa - zaspokojenie przejściowego zapotrzebowania na określone środki trwałe. Przedmiot umowy przekazywany w użytkowanie na czas krótszy od jego gospodarczej używalności.

Leasing finansowy

Cecha podstawowa - przedmiot umowy przekazywany zwykle na okres zbliżony do czasu jego gospodarczej używalności.

Podział na leasing operacyjny i finansowy najczęściej wiązany jest z celem umowy, czyli z tym czy korzystający, dąży jedynie do korzystania z przedmiotu umowy, czy też korzystania ze środka trwałego i jego nabycia. Takie rozumienie zasad funkcjonowania leasingu operacyjnego i finansowego nie znajduje jednak oparcia w przepisach prawa. Jest więc to jedynie formuła umowna.

Zarówno umowa leasingu operacyjnego, jak i finansowego mogą z powodzeniem prowadzić do nabycia przedmiotu umowy, na przykład przewidywać wprost zapis mówiący o przeniesieniu własności przedmiotu umowy z chwilą zapłaty ostatniej raty bądź zapłaty określonej w umowie kwoty wykupu.

Właściwym kryterium dla stosowania podziału na leasing operacyjny i finansowy jest wyłącznie to, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu.

Jeżeli strony umowy leasingu zdecydują, że uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu jest korzystający, wówczas mamy do czynienia z leasingiem finansowym, natomiast jeżeli uprawnionym jest finansujący, wówczas określimy ten rodzaj jako leasing operacyjny.

Sprzedaż i leasing zwrotny

Istotą leasingu zwrotnego jest występowanie dostawcy przedmiotu leasingu i korzystającego jako jednego podmiotu. Leasing zwrotny – finansujący odkupuje przedmiot leasingu od właściciela i przekazuje mu go z powrotem do użytkowania w ramach umowy leasingu.

Leasing konsumencki

Rozróżnienie leasingu operacyjnego i finansowego skonstruowane jest w oparciu o to kto - czy finansujący, czy korzystający - jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy. Kryterium to może sugerować, iż leasing jest narzędziem, które może być stosowane wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Tymczasem oferta leasingowa jest dostępna także dla konsumentów, czyli osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Leasing bezpośredni - finansujący jest również dostawcą.

Leasing pośredni - pomiędzy korzystającym i dostawcą występuje pośrednik, wyspecjalizowana firma leasingowa.

  • W zależności od czasu trwania umowy leasingowej:krótkoterminowy - do jednego roku
  • średnioterminowy - od jednego roku do 5 lat
  • długoterminowy - powyżej 5 lat

Leasing denominowany w walucie lub leasing walutowy: płatności w umowie są wyrażone w walucie obcej, spłata następuje w złotych (denominowany) lub w walucie obcej (walutowy).

Leasing rzeczy ruchomych – samochodów, maszyn i urządzeń, ale także linii produkcyjnych, sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów kosmetycznych, wyposażenia sklepów czy restauracji, sprzętu biurowego: komputerów, drukarek, central telefonicznych.

Leasing nieruchomości – budynków, budowli, lokali użytkowych, biur, magazynów czy hal produkcyjnych oraz wszelkich innych nieruchomości.

Leasing rzeczy używanych - polega na oddaniu do używania rzeczy używanych, takich jak głównie samochody maszyny i urządzenia czy komputery.

Leasing w aspekcie podatku dochodowego

Leasing operacyjny - odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący. Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania przychodu korzystającego.

Leasing finansowy - odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje korzystający. Kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest element odsetkowy każdej z rat leasingowych (z pewnymi ograniczeniami).

Leasing w aspekcie podatku VAT

Leasing operacyjny - leasing traktowany jako usługa. Podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami).

Leasing finansowy - w większości przypadków leasing traktowany jako dostawa towarów. Podatek VAT naliczany jest “z góry“ z chwilą wydania przedmiotu umowy. VAT podlega odliczeniu przez korzystającego, pod warunkiem użytkowania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami).

Leasing w świetle ustawy o rachunkowości

Leasing operacyjny - przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego, jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych.

Leasing finansowy – przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych korzystającego jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych.

Cło i podatek akcyzowy nie mają wpływu na zapisy umowy leasingu, ale mogą wpływać na cenę środka trwałego. Transakcje leasingu nie są obciążone innymi tytułami podatkowymi ani zbliżonymi do podatków na przykład opłaty – skarbowa czy administracyjna.

Leasing jako alternatywa dla innych źródeł finansowania przedsiębiorstw

Na tle innych rozwiązań finansowych leasing cechuje prostota, elastyczność i ograniczenie do minimum formalności przy zawieraniu kontraktów (przedmiot leasingu sam w sobie jest zabezpieczeniem).

W kredycie przedmiotem umowy są pieniądze, natomiast w leasingu przedmiotem umowy jest rzecz.

Podstawą prawną zabezpieczającą strony transakcji w leasingu jest definicja w Kodeksie Cywilnym.  Firmy leasingowe finansują się z tych samych źródeł co banki, czyli z:

  • departamentu skarbu banku macierzystego
  • emisji papierów dłużnych
  • sekurytyzacji należności leasingowych
  • środków od europejskich instytucji finansowych
  • rynku międzybankowego