Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

STATYSTYKI - KOMENTARZ ZA I KWARTAŁ 2008 R.

Komentarz do informacji statystycznej na temat rynku leasingu w I kwartale 2007 roku.

Po rekordowych wynikach roku 2007 tempo rozwoju branży leasingowej nadal wzrasta, chociaż już nie w tej skali, co w roku ubiegłym.

W I kwartale 2008 roku wartość rynku ruchomości i nieruchomości wyniosła 8,31 mld zł, co stanowi 20,4 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wartość leasingu na rynku ruchomości wyniosła 7,76 mld zł.

Wartość leasingu na rynku nieruchomości wyniosła 0,55 mld zł.

Dzięki leasingowi sfinansowano na rynku ruchomości następujące zakupy inwestycyjne ( w nawiasach podano zmianę w stosunku do wyników roku I kwartału 2007 r.):

  • środków transportu drogowego za ok. 5,1 mld zł. (wzrost o 21,5 proc.)
  • w tym samochodów osobowych za ok. 1,98 mld zł. (wzrost o 41,1 proc.)
  • maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 2,3 mld zł. (wzrost o 29,2 proc.)
  • komputerów i sprzętu biurowego za ok. 0,13 mld zł. (wzrost o 18,6 proc.)
  • środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 0,191 mld zł. (wzrost 165,4 proc.)
  • innych środków trwałych za ok. 53,2 mln zł (wzrost o 37,3 proc.)

W I kwartale 2008 roku istotnie nie zmieniła się struktura przedmiotowa portfela ruchomości. Nieznacznie zmienił się udział środków transportu drogowego z 65,7 proc. na koniec 2007 roku do 65,5 proc. na koniec marca 2008 r. Wartość oddanych do użytkowania samochodów osobowych jest po I kwartale wyższa o 28,7 proc. od poziomu sprzedaży osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podobnie rzecz ma się na rynku samochodów dostawczych, na którym sprzedaż pojazdów w I kwartale 2007 była o 14,66 proc. wyższa od rezultatów w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży usług leasingu w segmencie samochodów osobowych pozwala na stałe zwiększanie udziału leasingu w finansowaniu sprzedaży pojazdów na rynku. Jest to możliwe dzięki ciągłemu rozszerzaniu zakresu oferowanych usług przez firmy leasingowe (m.in. wymiana opon, karty paliwowe, zarządzanie kosztami itp.), a także podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Słabsze wyniki osiągnięto w leasingu ciągników siodłowych, naczep i przyczep, których wartość w I kw. 2008 wyniosła 1,74, czyli tylko 40 mln więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Mówiąc o słabszej dynamice leasingu ciągników siodłowych w 2008 r., trzeba pamiętać, że rok 2007 był rekordowym – leasing sfinansował zakup ciągników na prawie 5 mld zł oraz na 2,3 mld zł przyczepy i naczepy. Firmy transportowe wykorzystały dobrą koniunkturę na rozwój i odnowienie taboru. Dynamika leasingu w 2007 r. – licząc kwartał do kwartału – wynosiła średnio ponad 100 proc. Jej spadek w 2008 r. był naturalny, tak wysoka jak w 2007 nie mogła być ciągła. Dodatkowo na słabsze w porównaniu z ubiegłym rokiem wyniki leasingu złożyły się czynniki pogarszające kondycję firm transportowych - bardzo mocny złoty i wysoka cena ropy, a także presja płacowa w branży.

W I kwartale 2008 roku nastąpił znaczny wzrost w segmencie maszyn i urządzeń o 29,2 % (2,3 mld zł), a przede wszystkim maszyn i urządzeń budowlanych, co pozwoliło na utrzymanie ich wysokiego, porównywalnego z I kwartałem ub.r. (28,8-29,7%), udziału w rynku maszyn i urządzeń.

Udział maszyn i urządzeń budowlanych w portfelu maszyn i urządzeń jest porównywalny z I kwartałem roku ubiegłego(28,8-29,7 %), ale jednocześnie nastąpił znaczny wzrost wartości leasingowanych maszyn i urządzeń o 29,2 % (2,3 mld).

W grudniu ubr. istotnie spadł wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, jednak w pierwszym kwartale 2008 r. zaczął się poprawiać i jak prognozuje GUS należy się spodziewać dalszego wzrostu.

Na rynku nieruchomości odnotowano nieco słabsze wyniki niż w analogicznym okresie 2007 r. – najlepszego w historii polskiego leasingu nieruchomości. Wartość wyleasingowanych obiektów wyniosła 0,55 mld zł, (w porównaniu do 0,85 mld w I kw. 2007), co stanowi spadek o 64 %. Biorąc jednak pod uwagę najczęściej stosunkowo długi okres przygotowywania do realizacji umów dotyczących finansowania nieruchomości, wyniki kwartalne nie dają podstaw do niepokoju, tym bardziej, że dobra koniunktura na rynku nieruchomości trwa.

Największy udział - 43 % - pośród wyleasingowanych w I kwartale 2007 r. nieruchomości budynki biurowe oraz obiekty handlowe i usługowe - 40 %. Na trzecim miejscu znajdują się obiekty przemysłowe 12 %. Hotele i obiekty rekreacyjne stanowią 5 % rynku nieruchomości.

Warszawa, dnia 25 kwiecień 2008 r.
Przygotował:
Andrzej Sugajski
Dyrektor
Związek Przedsiębiorstw Leasingowych