Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

STATYSTYKI - KOMENTARZ ZA III KWARTAŁ 2007 R.

Komentarz do informacji statystycznej nt. rynku leasingu po III kwartałach 2007 roku.

W okresie I - III kw. wartość rynku ruchomości i nieruchomości wyniosła 23,6 mld zł, co stanowi 59,8 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i jednocześnie jest to o 2 mld zł więcej niż w całym 2006 roku.

Wartość leasingu na rynku ruchomości wyniosła 21,6 mld. zł.

Wartość leasingu na rynku nieruchomości wyniosła 2 mld. zł.

Dzięki leasingowi sfinansowano na rynku ruchomości następujące zakupy inwestycyjne ( w nawiasach podano zmianę w stosunku do wyników po III kw. 2006 r.):

* środków transportu drogowego za ok. 14,0 mld zł. (wzrost o 67 proc.) * w tym samochodów osobowych za ok. 5,2 mld zł. (wzrost o 69 proc.) * maszyn i urządzeń przemysłowych za ok. 6,7 mld zł. (wzrost o 50 proc.) * komputerów i sprzętu biurowego za ok. 384,6 mln zł. (wzrost o 40 proc.) * środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za ok. 249,4 mln zł. (spadek o 52 proc.) * innych środków trwałych za ok. 222,9 mln zł (wzrost o 124 proc.)

W okresie I-III kw. 2007, podobnie jak w I półroczu, najbardziej dynamicznie rozwijał się segment środków transportu drogowego, pozwalając utrzymać tej grupie produktów wysoki 65 proc. udział w rynku leasingu ruchomości. W dalszym ciągu głównym motorem napędowym rozwoju tego segmentu rynku jest leasing samochodów osobowych oraz ciągników siodłowych i naczep. Średnia wartość wyleasingowanych samochodów osobowych wyniosła po III kwartałach 87,7 tys. złotych, a umowy były zawierane średnio na 40 miesięcy. Największy boom w sprzedaży przeżywa leasing specjalistycznych środków transportu drogowego takich jak ciągniki siodłowe oraz wszelkiego rodzaju naczepy i przyczepy. Wśród wyleasingowanych środków transportu drogowego dominują nowe pojazdy (86 proc.).

Również bardzo dobrze rozwija się także drugi podstawowy segment rynku ruchomości, czyli leasing maszyn i urządzeń przemysłowych. Udział tej grupy produktów w rynku ruchomości wzrósł w ostatnim kwartale z 29 do 31 proc. Już od ponad roku najbardziej popularnym, produktem w tym segmencie rynku jest leasing sprzętu budowlanego (31 proc. ogółu maszyn i urządzeń). Duże zainteresowanie tą grupą przedmiotów wynika z dynamicznie z wzrastającego popytu na usługi budowlano-montażowe, której produkcja była po III kw. wyższa o 20,2 proc, niż rok wcześniej. Udział pozostałych kategorii maszyn i urządzeń waha się od 1 do 7 proc ogólnej wartości. Jednak warto tutaj zwrócić uwagę na dynamicznie rozwijający się leasing maszyn i urządzeń rolniczych, których udział w rynku leasingu maszyn i urządzeń uległ podwojeniu na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów. Średnia wartość wyleasingowanych maszyn i urządzeń w okresie I-III kw. 2007 wyniosła 158 tys. złotych, a średnia długość umowy 46 miesięcy. Podobnie jak w środkach transportu drogowego w segmencie maszyn i urządzeń dominują również nowe przedmioty leasingu (91 proc.).

Jedynym segmentem rynku ruchomości, w którym odnotowano spadek wartości wyleasingowanych produktów jest leasing środków transportu powietrznego, morskiego i kolejowego. Tak jak już podkreślaliśmy komentując wyniki półroczne jest to, podobnie jak rynek nieruchomości, bardzo płytki segment rynku. Średnia wartość transakcji na tym rynku wyniosła w okresie I-III kw. 2007 1,2 mln zł. (w analogicznym okresie ubr. - 3,5 mln.).

Dobre wyniki odnotowano także na rynku nieruchomości, gdzie wartość wyleasingowanych obiektów wyniosła 2 mld złotych, co oznacza dwukrotny wzrost w stosunku w wyników po III kw. 2006 roku.

Największy udział - 41 proc. - pośród wyleasingowanych nieruchomości w okresie I-III kw. 2007 r. mają obiekty handlowe i usługowe oraz budynki biurowe - 34 proc. Na trzecim miejscu znajdują się obiekty przemysłowe 19 proc.. Hotele i obiekty rekreacyjne stanowią 5 proc. rynku nieruchomości. Średnia wartość obiektów handlowych i usługowych wyniosła 32 mln złotych, przemysłowych 26 mln złotych, biurowych 15 mln. zł., a hoteli i innych obiektów rekreacyjnych 7 mln złotych. Najdłuższe umowy leasingu są zawierane na obiekty przemysłowe (średnio 150 miesięcy), na obiekty handlowe i usługowe 130 miesięcy, na obiekty biurowe i hotelowo-rekreacyjnie odpowiednio 90 i 91 miesięcy.

Szacujemy, iż wartość nowego portfela oddanego do użytkowania na rynku ruchomości i nieruchomości może przekroczyć w 2007 roku 32 mld złotych.

Warszawa, dnia 23 październik 2007 r.

Przygotował:

Andrzej Sugajski

Dyrektor

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych