Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Statut

Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zebraniu ZPL 24 października 2012 r.

STATUT ZWIĄZKU POLSKIEGO LEASINGU

24.10.2012

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Związek Polskiego Leasingu, zwany dalej "Związkiem" jest działającą pod wymienioną wyżej nazwą organizacją pracodawców 

- w szczególności przedsiębiorstw leasingowych, mających swą siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Związek używa skrótu "ZPL".

3. W kontaktach zagranicznych Związek używa nazwy "Polish Leasing Association".

§ 2


Związek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców 

(Dz. U. nr 55, poz. 235), oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3


Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4


Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 5


Związek używa pieczęci podłużnej z napisem "Związek Polskiego Leasingu" i adresem Związku.

§ 6


Związek może posiadać znak Związku oraz odznakę członkowską według wzoru zatwierdzonego przez Komitet Wykonawczy.

 

Rozdział II

Cele i zadania


§ 7


1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych.

2. W szczególności Związek:    

1) wyraża opinie zrzeszonych członków w sprawie prawnych regulacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, funkcjonowania rynku finansowego i walutowego, handlu zagranicznego oraz  wszelkich unormowań odnoszących się do leasingu, a także inicjuje i przygotowuje własne projekty i  opinie w tym zakresie, 

2) opracowuje i upowszechnia standardowe warunki prowadzenia działalności leasingowej,    

3) kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w działalności  gospodarczej,    

4) reprezentuje zbiorowe interesy zrzeszonych członków wobec opinii publicznej i innych grup  pracodawców,    

5) inicjuje i prowadzi działania promujące leasing,    

6) współdziała ze związkami zawodowymi w kształtowaniu ramowych warunków pracy, płacy i spraw    socjalnych pracowników,    

7) wyraża opinię zrzeszonych członków, jako pracodawców, w sprawach prawnej regulacji zagadnień  pracy, płacy i spraw socjalnych pracowników,    

8) organizuje pomoc członkom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych,  związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,    

9) pomaga członkom w podnoszeniu ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

§ 8

 1. Związek realizuje swoje cele i zadania poprzez:    

1) organizowanie regularnej wymiany informacji, doświadczeń i myśli pomiędzy członkami,    

2) tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych,    

3) uczestniczenie w prowadzeniu rokowań zbiorowych i w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz  innych porozumień  na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach,    

4) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi  podmioty prowadzące podobną działalność gospodarczą, a w szczególności Leaseurope,    

5) delegowanie swych przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych lub samorządowych, do  uczestnictwa w pracach doradczo-opiniotwórczych,    

6) podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju leasingu poprzez organizowanie konferencji, narad,  kursów, odczytów, wystaw, pokazów i innych spotkań,    

7) interweniowanie w razie działania członków Związku niezgodnie z wiedzą, etyką zawodową i dobrymi obyczajami kupieckimi,    

8) prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej leasing,    

9) informowanie o funkcjonujących przedsiębiorstwach leasingowych,    

10) prowadzenie doradztwa organizacyjnego i ekonomicznego na rzecz członków,    

11) zbieranie, opracowywanie i analizowanie informacji o leasingu w Polsce,    

12) prowadzenie działalności gospodarczej oraz przeznaczanie dochodu z tej działalności na realizację celów statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Związku jest:    

1) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 91.11.Z),    

2) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),    

3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A).

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 9


Członkiem Związku może być pracodawca, tj. osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników lub inny związek pracodawców, której podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej leasing lub propagowanie działalności leasingowej lub najmu.

 § 10

1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Komitet Wykonawczy, po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego kandydata, z zastrzeżeniem wynikającym z treści § 11 statutu.

2. Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Związku winien złożyć deklarację członkowską, podpisaną przez dwóch członków wprowadzających, dokument stwierdzający jego status prawny, kopię bilansu za poprzedni rok oraz pisemne zobowiązanie do płacenia składki członkowskiej.

3. Decyzję w sprawach przyznania członkostwa innego związku pracodawców podejmuje Komitet Wykonawczy po zgodzie Walnego Zebrania wyrażonego w formie uchwały.

§ 11

 1. Komitet Wykonawczy może odmówić przyjęcia w poczet członków pracodawcy, który spełnia wymogi ustawowe i statutowe, jedynie w przypadku, gdy za odmową przyjęcia przemawiają szczególnie ważne okoliczności wskazujące, iż przyjęcie w poczet członków mogłoby narazić Związek na poważne szkody materialne lub moralne.

2. W razie odmowy przyjęcia wnioskodawcy przysługuje, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji odmownej, prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania uwzględniająca odwołanie zastępuje decyzję Komitetu Wykonawczego.

§ 12

1. Członek Związku, będący osobą fizyczną, wykonuje swe prawa i obowiązki osobiście.

2. Członka Związku, będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, reprezentują osoby fizyczne, uprawnione do reprezentacji tego podmiotu.

§ 13

Członkowie Związku lub ich przedstawiciele mają prawo: 1. wybierać i być wybieranymi do organów Związku,

2. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku,

3. korzystać ze wszelkich form pomocy Związku.

§ 14

Obowiązkiem członka Związku jest:

1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,

2. uczestniczenie w realizacji celów i zadań statutowych Związku,

3. przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,

4. działaniem i postawą dbanie o dobre imię Związku,

5. regularne opłacanie składek członkowskich,

6. udzielanie organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności.

§ 15

1. Członkostwo Związku ustaje w następujących przypadkach:    

1) wykluczenia ze Związku uchwałą Walnego Zebrania, jeśli członek:        

a) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi,         
b) uporczywie narusza obowiązki członka Związku,    

2) skreślenia z listy członków dokonanego przez Komitet Wykonawczy, w razie:        

a) dobrowolnego wystąpienia członka ze Związku, poprzedzonego miesięcznym pisemnym  wypowiedzeniem członkostwa,        

b) zaprzestania świadczenia usług leasingowych lub rezygnacji z prowadzenia działalności  gospodarczej, bądź wykreślenia z właściwych rejestrów,        

c) nieopłacenia składek członkowskich za co najmniej trzy miesiące, pomimo pisemnego  upomnienia,        

d) zaprzestania prowadzenia działań na rzecz propagowania leasingu lub najmu, gdy w chwili  przystąpienia do Związku zasadniczym przedmiotem działania członka była działalność polegająca na propagowaniu leasingu lub najmu.    

3. likwidacji Związku.

 

2. Uchwała Walnego Zebrania o wykluczeniu wymaga dla swej ważności kwalifikowanej większości 2/3  głosów obecnych, przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej połowę wszystkich członków Związku.

§ 16

Od skreślenia z listy członków przysługuje wykreślonemu prawo odwołania w ciągu 30 dni od doręczenia zawiadomienia o tym fakcie. Odwołanie może być wniesione do Walnego Zebrania. Warunkiem nadania biegu złożonemu odwołaniu jest uregulowanie zaległych składek.

§ 17

1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju leasingu w Polsce, Walne Zebranie lub Komitet Wykonawczy może przyznać tytuł "Honorowego Członka Związku".

2. Regulamin nadawania tytułu "Honorowego Członka Związku" jest uchwalany przez Komitet Wykonawczy.

3. Osoby określone w ust. 1 otrzymają statuetkę Honorowego Członka Związku, według wzoru określonego przez Komitet Wykonawczy.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 18

Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie,

2. Komitet Wykonawczy,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

§ 19

1. Kadencja członków Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 5 Statutu, wybory do Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Mandaty poszczególnych członków Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasają z dniem Walnego Zebrania kończącego ich dwuletnią kadencję, o ile nie zostaną odwołani uprzednio lub też nie ustąpią.

Rozdział V
Walne Zebranie

§ 20

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie lub ich upełnomocnieni przedstawiciele, członkowie Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego, Dyrektor Generalny ZPL, a także zaproszeni przez Komitet Wykonawczy goście.

4. Każdy z członków Związku na Walnym Zebraniu dysponuje jednym głosem.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Komitet Wykonawczy i odbywa się corocznie, najpóźniej w maju. W przypadku niezwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania w tym terminie prawo jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej, z odpowiednim zachowaniem niżej określonych zasad.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Komitet Wykonawczy zawiadamia członków Związku za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, wysłanymi najpóźniej na 28 dni przed terminem zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysyłane poszczególnym członkom Związku pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres, na które zawiadomienie powinno być wysłane.

3. Wnioski członków w przedmiocie zmiany lub uzupełnienia porządku obrad winny być złożone Komitetowi Wykonawczemu najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania.

4. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust.3, Komitet Wykonawczy zawiadamia członków Związku o uzupełnieniu porządku obrad na co najmniej 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania.

5. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zebrania jedynie wówczas, gdy wniosek o uzupełnienie porządku obrad uzyska poparcie co najmniej 3/4 głosów obecnych.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Komitet Wykonawczy z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków związku.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, ilekroć uzna to za wskazane, a Komitet Wykonawczy nie zwoła Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

3. Postanowienia § 21 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków , o ile postanowienia statutu nie wymagają większości kwalifikowanej.

2. W drugim terminie, który winien przypadać nie później niż 30 dni od pierwszego terminu Walnego Zebrania, uchwały o których mowa w ust. 1 mogą być podjęte bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na liczbę reprezentowanych na Walnym Zebraniu członków Związku.

3. Głosowanie tajne jest wymagane w sprawach wyborów do władz, odwołania z władz oraz o ile zostanie zgłoszony taki wniosek przez co najmniej 3 członków.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania, oprócz spraw określonych w innych postanowieniach statutu, należy:    

1) uchwalanie zmian statutu Związku;    

2) uchwalanie regulaminu wyboru władz Związku oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania;    

3) zatwierdzanie regulaminów Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;    

4) wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Związku;    

5) uchwalanie rocznego budżetu Związku i przyjmowanie wykonania budżetu;    

6) podejmowanie uchwał wyrażających zgodę w sprawie zaciągnięcia przez Związek zobowiązań o jednostkowej wartości przekraczającej 25% rocznego budżetu Związku;    

7) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;   

8) udzielanie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu;    

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji;    

10) podejmowanie uchwał o zgodzie na nabycie i zbycie nieruchomości.

Rozdział VI

Komitet Wykonawczy

§ 25

1. Komitet Wykonawczy składa się z 5-8 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 bieżącego paragrafu.

2. Na czele Komitetu Wykonawczego stoi przewodniczący.

3. Komitet Wykonawczy na swym pierwszym posiedzeniu po Walnym Zebraniu, wybiera ze swego grona, zwykłą większością głosów, przewodniczącego, wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza.

4. Członkowie Komitetu Wykonawczego za swą działalność nie otrzymują wynagrodzenia.

5. Jeżeli członkiem Związku jest inny związek pracodawców, przysługuje mu prawo pisemnego wskazania jednego członka Komitetu Wykonawczego, co do którego nie przeprowadza się głosowania, o którym mowa w § 19 ust. 2 Statutu. W wyborach i odwoływaniu pozostałych członków Komitetu Wykonawczego inny związek pracodawców, o którym mowa powyżej nie bierze udziału.

§ 26

1. Komitet Wykonawczy kieruje całokształtem działalności Związku.

2. Do Komitetu Wykonawczego należy podejmowanie w formie uchwał decyzji we wszelkich kwestiach nie oddanych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej.

3. Do kompetencji Komitetu Wykonawczego należy w szczególności:    

1) prowadzenie bieżących spraw Związku;    

2) zarządzanie majątkiem Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania;    

3) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;    

4) nadzór nad działalnością Biura Związku;    

5) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Związku;    

6) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Generalnego ZPL oraz ustalanie jego wynagrodzenia.

4. Uchwały Komitetu Wykonawczego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

5. Kompetencje określone w § 26 ust. 3 pkt. 1-5 Komitet Wykonawczy może delegować na Dyrektora Generalnego ZPL.

§ 27

W zależności od potrzeb Komitet Wykonawczy może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe, będące organami pomocniczymi Komitetu Wykonawczego przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

§ 28

1. Dyrektor Generalny ZPL administruje bieżącą działalnością Związku, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i Komitetu Wykonawczego.

2. Dyrektor Generalny ZPL w celu wykonania swych obowiązków organizuje i zarządza Biurem Związku, zatrudnia jego pracowników i jest też przełożonym zatrudnionych w Biurze osób.

3. Dyrektor Generalny ZPL może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego z głosem doradczym.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego z głosem doradczym.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.

§ 30

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:    

1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Związku;    

2) przedstawianie Komitetowi Wykonawczemu wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie od Komitetu Wykonawczego niezbędnych wyjaśnień co do działalności Związku;    

3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z kontroli działalności Związku wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.Rozdział VIII
Sąd Koleżeński

§ 31

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Liczebność Sądu Koleżeńskiego określa Walne Zebranie.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.

4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego.

§ 32

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:    

a) Wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszaniem postanowień Statutu,    

b) Wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie ze składu członków Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej,    

c) Rozstrzyganie spraw spornych między członkiem Związku, a Komitetem Wykonawczym,    

d) Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Związku skierowanych do Sądu przez członków,    

e) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego Związku z głosem doradczym.

Rozdział IX

Sposób reprezentowania Związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku

§ 33

Do reprezentowania Związku na zewnątrz, z zastrzeżeniem wynikającym z § 34 statutu, uprawnieni są:

1) Przewodniczący Komitetu Wykonawczego i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego - samodzielnie każdy z nich,

2) dwaj członkowie Komitetu Wykonawczego lub członek Komitetu Wykonawczego i Dyrektor Generalny ZPL - łącznie.

§ 34

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku są uprawnieni członkowie Komitetu Wykonawczego i Dyrektor Generalny ZPL.

2. Dla ważności zaciąganych zobowiązań wymagane są łącznie dwa podpisy osób uprawnionych.

 

Rozdział X

Gospodarka finansowa i majątek

§ 35

Majątek Związku powstaje:

1) ze składek członkowskich;

2) z dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

3) z wpływów z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Związku.

§ 36

Wysokość składki jest określana corocznie przez Walne Zebranie.

 

§ 37

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie na wniosek Komitetu Wykonawczego.

Rozdział XI
Zmiana statutu i likwidacja Związku

§ 38

1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Związku może być podjęta przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności delegatów reprezentujących co najmniej 3/4 członków Związku.

2. W drugim terminie, który winien przypadać nie później niż 30 dni od daty pierwszego Walnego Zebrania, uchwała o której mowa w ust. 1 może być podjęta bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na liczbę reprezentowanych na Walnym Zebraniu członków Związku.

 § 39

1. W razie likwidacji Związku, majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, zostanie przeznaczony na cele społeczne, określone bliżej w uchwale o likwidacji.

2. Likwidatorami Związku będą członkowie Komitetu Wykonawczego, chyba że Walne Zebranie wskaże innych likwidatorów.

3. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy złożą Walnemu Zebraniu sprawozdanie likwidacyjne i po jego zatwierdzeniu wystąpią do sądu o wykreślenie Związku z rejestru sądowego.