Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Władze

Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie,

2. Komitet Wykonawczy,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie delegaci przedsiębiorstw członkowskich oraz członkowie Komitetu Wykonawczego.

Walne Zebranie dokonuje wyboru 5 - 8 członków Komitetu Wykonawczego. Komitet Wykonawczy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Komitet Wykonawczy może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe, będące organami pomocniczymi Komitetu Wykonawczego przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

Komitet Wykonawczy powołuje i odwołuje dyrektora generalnego Biura Związku, który administruje bieżącą działalnością Związku zgodnie z uchwałami walnego Zgromadzenia i Komitetu Wykonawczego.

Dyrektorem generalnym ZPL jest Andrzej Sugajski.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie. Wybiera ona ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.) 
  • Wojciech Nowacki (SGB Leasing Sp. z o.o.)
  • Jacek Rakowski (mLeasing Sp. z o.o.)
  • Karolina Szyszkowska (PEKAO Leasing Sp. z o.o.)

 

Sąd Koleżeński:

  • Tomasz Salamon (PKO Leasing S.A.)
  • Jerzy Strasz (Millennium Leasing Sp. z o.o.)
  • Mariusz Włodarczyk (Santander Leasing S.A.)

 

Kadencja władz Związku trwa dwa lata.  Bieżącą działalnością Związku kieruje Komitet Wykonawczy w składzie: