Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

Władze

Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie,

2. Rada Związku,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie lub ich upełnomocnieni przedstawiciele, członkowie Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także zaproszeni przez Zarząd goście.

Walne Zebranie dokonuje wyboru 5 - 9 członków Rady Związku. Rada Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Funkcja Przewodniczącego Rady Związku jest rotacyjna w trakcie kadencji Rady Związku i pełniona jest przez okres jednego roku od daty wyboru.

Rada Związku powołuje i odwołuje członków Zarządu. Zarząd składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów. Zarząd organizuje prace Związku i reprezentuje go wobec instytucji i partnerów zewnętrznych, w tym także w ramach przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 


 Funkcję Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu pełni Monika Constant.

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna, która pełni rolę audytora działalności Związku i jego organów, składa się z 3 - 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Skład Komisji Rewizyjnej ZPL na lata 2022 - 2025:

  • Maciej Cymmerman (Acting Head of Legal, BNP Paribas Lease Group), 
  • Mirosław Grzelak (Wiceprezes Zarządu PKO Leasing), 
  • Jacek Rakowski (Dyrektor Departamentu Prawnego mLeasing), 
  • Krzysztof Zgorzelski (Prezes Zarządu PEKAO Leasing), 
  • Hubert Wojciechowski (Dyrektor Departamentu Finansów, ING Lease Polska)/

 

Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Skład Sądu Koleżeńskiego ZPL na lata 2022-2025:

  • Ewa Krystel (Manager Zespołu Prawnego w ING Lease Polska),
  • Tomasz Salamon (radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego w PKO Leasing),
  • Jerzy Strasz (radca prawny, Kierujący Wydziałem Obsługi Prawnej Millennium Leasing),
  • Paweł Szeipuk (Członek Zarządu, Dyrektor Działu Prawnego De Lage Landen Leasing Polska),
  • Mariusz Włodarczyk (dyrektor zarządzający Santander Leasing Leasing Polska).

 

Kadencja członków Rady Związku, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.

Obecny skład Rady Związku Polskiego Leasingu: