Reprezentujemy interesy i chronimy praw firm stowarzyszonych

KOMUNIKAT PRASOWY DOTYCZĄCY SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI ZPL W PARP

Zapraszamy do lektury komunikatu prasowego dotyczącego spotkania przedstawicieli ZPL w PARP w związku z zakończeniem konsultacji dotyczących zmian w procedurze oceny projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 SPO-WKP.

KOMUNIKAT PRASOWY

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) informuje, że przedstawiciele ZPL uczestniczyli w spotkaniu w PARP na zaproszenie Ministra Gospodarki i Prezesa PARP w związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących usprawnień w procesie oceny projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.3 SPO-WKP.

W dniu 8 grudnia br. w siedzibie PARP odbyło się spotkanie przedstawicieli kilku najważniejszych organizacji biznesowych, które współpracują z PARP w procesie oceny projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach Działania 2.3 programu SPO-WKP: PKPP Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Organizacja Techniczna, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Banków Polskich i Związek Przedsiębiorstw Leasingowych.

Zgodnie z ustaleniami, do dotychczasowej procedury oceny zostaną wprowadzone zmiany, które mają skrócić czas oczekiwania małych i średnich przedsiębiorców na wyniki oceny złożonych projektów oraz ułatwić oceniającym rzetelną weryfikację złożonych wniosków.

Najważniejsze zmiany to m.in. decentralizacja oceny wniosków (większość prac związanych z oceną wniosków będzie się odbywać w regionach), wprowadzenie ciągłego trybu oceny formalnej, techniczno-ekonomicznej i merytorycznej wniosków oraz doprecyzowanie kryteriów oceny techniczno-ekonomicznej wniosków.

Ww. zmiany zostaną wprowadzone bezzwłocznie, tak aby skorzystali z nich przedsiębiorcy składający wnioski w terminie do 29 grudnia br.

Z punktu widzenia tych wnioskodawców, którzy zdecydowali się sięgnąć po leasing jako źródło finansowania swoich projektów inwestycyjnych, najistotniejsza jest decyzja PARP, iż wnioski przedsiębiorców, którzy uzyskali promesą leasingową nie będą już podlegać szczegółowej analizie finansowej ze strony PARP. Odtąd dla udokumentowania posiadania przez przedsiębiorcę finansowania wystarczy jedynie przedstawienie promesy leasingu (podobna procedura zostanie wdrożona w przypadku projektów finansowanych kredytem bankowym).

Związek Przedsiębiorstw Leasingowych jest organizacją zrzeszającą firmy leasingowe, działające w Polsce, powołaną do reprezentowania interesów branży leasingowej. Obecnie ZPL zrzesza 33 firmy leasingowe reprezentujące blisko 95 % rynku. ZPL jest członkiem Leaseurope.

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Sugajski Dyrektor Związek Przedsiębiorstw Leasingowych tel.: (22) 542 41 36